Skolverket har tagit fram denna checklista som ett stöd inför digitaliseringen av de nationella proven. Det är huvudmannen som ansvarar för att genomförandet av proven sker på ett likvärdigt sätt. Checklistan riktar sig därför till huvudmannanivån och syftet är att den ska kunna vara ett stöd i förberedelsearbetet med att identifiera områden som kräver planering och åtgärder.  

Checklistan innehåller ett antal påståenden att ta ställning till och inkluderar följande fyra områden:

• Kommunikation
• Digital kompetens
• Organisation
• Tekniska förutsättningar 

Om huvudmannen inte redan har påbörjat förberedelsearbetet är det dags att göra det nu. Genom att använda checklistan får ni som representerar huvudmannen information om vilka områden ni behöver förbereda för att kunna genomföra digitala nationella prov. På skolverket.se hittar du uppdaterad information om digitaliseringen av de nationella proven: www.skolverket.se/digitala-np

Vi använder begreppet enhet i detta verktyg för att både skolenheter och andra utbildningsanordnare ska omfattas.